Okay
The New Yorker Magazine

Print Designer for The New Yorker Magazine

Project Roles
Art Director
Skills
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Digital, Keynote, Print, Editorial
Media
Magazines
Project Industries
Media
The New Yorker Magazine
The New Yorker Magazine
The New Yorker Magazine