Okay

Strategic, Speedy, Snake eyes

Info

Senior Copywriter at Paradowski Creative Mar 2015 — Sep 2016

Senior Copywriter at Nelson Cash Jan 2013 — Apr 2015

Copywriter at Draftfcb Mar 2012 — Jan 2013

Junior Copywriter at Upshot Oct 2010 — Mar 2012

Copywriting at Chicago Portfolio School Attended 2009 — 2010

History + Journalism at New York University Attended 2005 — 2009

Skills

Industries

Mediums